Kinderen

De Zorg op de Plataanschool

Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

 

Het Schoolondersteuningsprofiel
De Plataanschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs.

De basisondersteuning is op de Plataanschool goed op orde en komt overeen met de gemiddelde school. In de school is deskundigheid op het gebied van jonge risicoleerlingen en deskundigheid in gedrags-problematiek. Ook weten we waar we overige expertise kunnen halen. We zijn tevreden over de deskundigheid die op afroep beschikbaar is en houden daar goed regie over. De materíalen in de klas werken naar tevredenheid. Er ligt wel een wens voor extra formatie, meer handen in de klas en extra aandacht voor de leraren, maar hiervoor hebben we geen duidelijke hulpvraag. We vinden het logisch om bij elk verzoek tot plaatsing van een leerling de grenzen van onze zorg te bepalen door alle factoren te bekijken.

Kortom: De Plataanschool is tevreden over de ondersteuning die geboden kan worden aan leerlingen en zit midden in een netwerk, zodat speciale ondersteuning snel naar de school toe gehaald kan worden.

 

Toelatingsbeleid

Proloog heeft een zorgprocedure, waarin omschreven staat hoe te handelen bij toelating en verwijzing van (zorg)kinderen. Hierin staat hoe een school te werk gaat bij een aanvraag voor de toelating van een kind (met specifieke behoeften) en welke criteria worden nagelopen om te komen tot toelating of afwijzing.

Het toelatingsbeleíd per school wordt bepaald door de volgende criteria: . - de organisatie van de school
- het zorgaanbod van de school
- de aard en de ernst van de handicap van het kind
- de leeftijd van het kind
- de onderwijskundige zorg (bijv. menskracht, expertise, begeleiding en
  middelen)
- de rust en veiligheid van alle kinderen in de school

Wanneer ouders hun kind(eren) om welke reden dan ook, tijdens een schooljaar of halverwege de schoolloopbaan bij ons aanmelden voor plaatsing, wordt er door de directeur altijd contact opgenomen met de oude school. Kinderen worden pas definitief ingeschreven na overleg met de vorige school en na ontvangst van het onderwijskundig rapport. Als ouders besluiten hun kind(eren) tussentijds over te plaatsen naar een andere school, neemt de directeur altijd contact op met de school waar uw kind naartoe gaat en stuurt het onderwijskundig rapport door naar de nieuwe school.

 

Procedure aanmelding 

Ouders of verzorgers kunnen een verzoek tot aanmelding doen bij de directeur van de Plataanschool, Dit gebeurt door het invullen van het formulier 'verzoek tot aanmelding'. Er volgt dan een intakegesprek tussen de directeur en ouders en er worden dossiergegevens opgevraagd bij de vorige school, peuteropvang of kinderdagverblijf, Aan de hand van die informatie wordt er getoetst welke ondersteuningsbehoefte het kind heeft en in hoeverre wij op school daar aan kunnen voldoen. Wanneer de Plataanschool daarin kan voorzien, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving en krijgen de ouders daar melding van.

Wanneer de inschrijving definitief is, kan het kind kennismaken met de klas. Een vierjarige heeft recht op vijf dagdelen die door ouders en de leerkracht gepland kunnen worden. Als het kind net voor, in of net na de zomervakantie vier jaar wordt, dan wordt hij/zij uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag in juni. Die middag krijgen alle nieuwe kinderen even alle aandacht van hun nieuwe leerkracht. Kinderen die van een andere school komen mogen een dagdeel meedraaien met hun nieuwe groep. Het moment daarvan gaat in overleg met leerkracht en ouders.

 

<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; color:#FFC000;mso-themecolor:accent4">Doorstroom van kinderen

ln principe doorlopen kinderen het onderwijs in een periode van ongeveer 8 jaar. Het kan voorkomen dat een kind vertraagt of juist versnelt of dat er sprake is van een verlengde kleuterperiode of een verkorte kleuterperiode. Om tot dit besluit te komen kan er onderzoek gedaan worden door de intern begeleider en indien nodig kan er extern onderzoek plaats vinden. Wij volgen nauwgezet de ontwikkeling van elk kind door middel van ons leerlingvolgsysteem en de methode-gebonden toetsen.

 

<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Verdana&quot;,sans-serif; color:#FFC000;mso-themecolor:accent4">Uitstroom van kinderen

Kinderen die tussentijds ons verlaten naar een andere school: De ontvangende school ontvangt van ons KC een (wettelijk verplicht) onderwijskundig rapport van het kind met daarbij de gegevens betreffende het leerlingvolgsysteem, evenals (indien aanwezig) het zorgdossier.

Kinderen die tussentijds onze school gaan verlaten naar een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs: Bij verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs vindt een van tevoren vastgesteld traject plaats. Het Kindcentrum zorgt voor een onderwijskundig rapport en een zorgdossier van het kind.